Taisyklės ir sąlygos

1.    Bendrosios nuostatos

    Prekinis ženklas Padangele.LT yra internetinė parduotuvė. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.padangele.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Arvydo Gineikos firma (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2.    Sutarties sudarymo momentas

    Pirkimo ir pardavimo sutartis yra neatskiriama šių Taisyklių dalis. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo. Pirkėjui pateikus užsakymą, jis informuojamas elektroniniu laišku, patvirtinančiu užsakymo gavimą

3.    Pirkėjo teisės

    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

    Pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos tik žemiau nurodytu atveju.

    Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju besivadovaudamas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis."

4.    Pirkėjo įsipareigojimai

    Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis vienu iš Pardavėjo nurodytų mokėjimo būdų pateiktų https://www.padangele.lt/ prekių užsakymo formoje.

    Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

    Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo internetinėje parduotuvėje įvestų duomenų tretiesiems asmenims.

    Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir veikti nepažeisdamas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų reikalavimų.

5.    Pardavėjo teisės

    Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius ir patirtus Pirkėjo nuostolius.

    Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

    Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

6.    Pardavėjo pareigos

    Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad internetinė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

    Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

    Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7.    Prekių pristatymas

    Prekes Pirkėjo sąskaita pristato siuntų pristatymo įmonė DPD Lietuva. Pristatymo sąlygos yra neatskiriama šių taisyklių dalis.

    Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių charakteristikų ir kainos, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.

    Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per
Pristatymo sąlygose nurodytą terminą nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių neriją (pristatymas negalimas).

    Tiksli prekių pristatymo data ir laikas nurodoma Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu Pirkėjo nurodytu registracijos formoje bei, esant būtinybei, koreguojamas atskiru neformaliu Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio susitarimu elektroninio ir mobiliojo ryšio priemonėmis Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, iki bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo.

    Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su DPD Lietuva įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį ir asortimentą.

    Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti DPD Lietuva įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.

    Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju siuntų pristatymo įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.

    Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

    Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.

    Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

    Kai prekės kaina viršija 1000 EUR, prekė perduodama, prekės perdavimo metu prekės perdavimo vietoje priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ar jo atstovus sutarčių vykdymo (internetinės prekybos) tikslu. Jei prekes priims ne Pirkėjas ir prekės kaina viršija 1000 EUR, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8.    Prekių kainos ir apmokėjimai

  Visos prekės, esančios internetinėje parduotuvėje yra nurodytos eurais, jei,atskirais atvejais, nenurodyta kitaip. 

            Apmokėjimo būdai yra nurodyti Apmokėjimo sąlygose, kurios yra neatskiriama šių taisyklių dalis.


9.    Garantijos ir atsisakymai

    Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numatoma 3 taisyklių punkte, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita. Pinigai už prekę gražinami per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.

    Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą sąskaitą faktūrą patiektų prekių, užpildytą ir pasirašytą pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą. 

    Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

    Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

    Prekės yra skirtos naudojimui pagal paskirtį.

    Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui (vartotojui) nepatinka įsigytos prekės dydis, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės  dydis, modelis ar komplektiškumas), Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją. Prekė, kuri Pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos dydžio, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų. Nepriklausomai nuo prekės dydžio ir svorio (įskaitant atvejus, kai prekė sveria daugiau kaip 10 kg.), netinkamos kokybės prekę ir (arba) prekę, kuri pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos dydžio, modelio ar komplektiškumo ir kurią Pirkėjas keičia (grąžina), praėjus 7 darbo dienoms nuo prekės pristatymo dienos, kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža Pirkėjas. 

    Pirkėjo skundą, dėl prekių kokybės ar netikslaus/netinkamo užsakymo įvykdymo, pateiktą raštu, Pardavėjas išnagrinėja ir pateikia atsakymą per 14 kalendorinių dienų. Skundo atsakymo terminas, siekiant kuo tikslesnio išaiškinimo, gali būti pratęstas 7 kalendorinėm dienom, apie tai, raštu, informavus pirkėją.

    Pirkėjas prekes grąžina užpildydamas internetinėje parduotuvėje esančia formą, kurioje užpildo visus reikalingus laukelius ir pateikia Pardavėjui paspausdamas mygtuką „PATEIKTI“. 

10.    Atsakomybė

 

    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

    Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

    Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiems asmenims. Jei „www.padangele.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

    Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

    Atsiradus žalai, kaltoji pripažinta šalis atlygina nukentėjusiai šaliai tiesioginius nuostolius.

11.    Informacijos siuntimas

    Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės „Kontaktų“ skyriuje nurodytoje formoje.

12.    Nuolaidos

    Nuolaidos kodai nėra keičiami į pinigus ar sumuojami.

13.    Baigiamosios nuostatos

    Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 

    Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Pirkėjas turi teisę visus ginčus spręsti ir pretenzijas adresuoti pardavėjui el. paštu info@padangele.lt. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pirkėjai prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 6751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse http://www.vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr. 

Internetinė parduotuvė Padangele.LT