Privatumo politika

1. Bendra informacija

 

Arvydo Gineikos firma , atstovaujanti prekinį ženklą Padangele.LT, yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiaiperskaityti šį pranešimą apie privatumą, kad suprastumėte,kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime.

 

Pirmą kartą lankantis mūsų internetosvetainėje mes paprašysime Jūsų patvirtinti, jog sutinkate, kadbūtų naudojami slapukai šiame pranešime išdėstytomis sąlygomis.

 

2. Teisė rinkti, tvarkyti asmens duomenis

 

Asmens duomenys – tai bet kokia su Jumis susijusi informacija, kuri leidžia mums Jus identifikuoti: Jūsųvardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, užsakymo detalės, mokėjimo duomenys ir informacija apie Jūsų prieigą priemūsų interneto svetainės.

 

Lietuvoje kiekvienas žmogus (duomenų subjektas) turi 4 teises asmens duomenų apsaugos srityje, t. y. teisė žinoti, teisė susipažinti, teisė ištaisyti, sunaikinti, sustabdyti ir teisė nesutikti. Šias teises privalo įgyvendinti jo asmens duomenis profesiniais tikslais naudojanti organizacija ar fizinis asmuo (duomenų valdytojas), šiuo atveju Arvydo Gineikos firma.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie Jus yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais

3. Asmens duomenų valdymas

 

Kaip naudojame duomenis?  Kodėl juos naudojame?

Pristatydami Jūsų įsigytas prekes Jūsų nurodytu mokėtojo ir pristatymo adresu

Duomenys saugomi ne ilgiau 10 metų nuo sandorio įvykdymo dienos.

Sutartiniams įsipareigojimams vykdyti

Siųsdami Jums informaciją apie mūsų naujus produktus ir paslaugas el. paštu.

Duomenys saugomi ne ilgiau 2 metus nuo Jūsų naujienlaiškio prenumeratos, arba tol kol atšauksite sutikimą.

Tokiu būdu siekiame, kad Jūs visuomet žinotumėte visą naujausią informaciją. Šią informaciją siunčiame tik Jums sutikus.
Siekdami Jus identifikuoti, kai pateikiate užsakymą telefonu.
Tokios komunikacijos duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 1 (vienerius) metus nuo perdavimo pabaigos.
Užsakymų telefonu vykdymui

Dėl sukčiavimo prevencijos ir nustatymo


Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie savo paskyros dienos arba ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos (atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė).

Užtikrinti Jūsų pačių ir internetinės parduotuvės Padangele.LT saugumą

Priimdami ir grąžindami pinigus


Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo operacijos atlikimo dienos

Vykdyti sutartiniams įsipareigojimams

Informacija, kurią pateikiate mums naršydami mūsų interneto svetainėje, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, ekrano skiriamąją gebą ir ) Jūsų buvimo vietos duomenis

Jūsų duomenis šiam tikslui saugosime ne ilgiau nei 3 (tris) metus

 

Siekdami užtikrinti patogų svetainės veikimą Jūsų įrenginiui ir greitesnį apsipirkimą naudojant Jūsų buvimo vietos nustatymą 

Siekdami suteikti galimybę prisijungti prie mūsų interneto svetainės per socialinį tinklą

Ši informacija yra nesaugoma mūsų duomenų bazėje. (plačiau 4 Privatumo politikos punkte)

 

Siekdami užikrinti patogesnį ir lankstesnį registracijos ir prisijungimo prcesą.

 

4. Asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

 

Norėdami įgyti ir išlaikyti Jūsų pasitikėjimą, Jūsųasmens duomenis atskleisime tik būtinais atvejais.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti toliau išvardytųkategorijų trečiosioms šalims, kurios mums yra svarbios, kadgalėtume Jums teikti savo paslaugas, kaip nurodyta šiame pranešime:

 

 

Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas interneto svetainėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti;
Specifinėms paslaugoms teikti Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitiems paslaugų teikėjams Kurjerių tarnybos, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjai

SVARBU!

Prisijungiant prie internetinės parduotuvės naudojantis asmenine Facebook paskyra Jūsų asmens yra tvarkomi Facebook paslaugų teikėjo nustatyta tvarka..

Jūsų asmens duomenų saugumas, jungiantis per socialinio tinklo Facebook paskyrą yra aiškinamas 


Facebook slapukų politikoje.

Taip pat paslaugų teikėjo 


Duomenų politikoje

.

Jūsų asmens duomenis galime perduoti ne tik nurodytais konkrečiais atvejais, bet ir vykdydami savo teisines prievoles, taip pat iškilus būtinybei apsaugoti Jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus.

Šioje dalyje nurodytos trečiosios šalys taip pat gali būti įsisteigusios už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Perduodami Jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, imsimės visų būtinų teisinių priemonių, kad būtų tinkamai apsaugota Jūsų teisė į privatumą.

5. Jūsų teisės

Šioje pranešimo dalyje apžvelgiame duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas Jūsų teises. Kai kurios teisės apima daug aspektų, todėl šiame pranešime pristatome tik pagrindinius. Rekomenduojame susipažinti su atitinkamais teisės aktais ir priežiūros institucijų gairėmis, kad žinotumėte visą informaciją apie šias teises.

Jūs turite šias su asmens duomenimis susijusias teises:

 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome;
 • teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome (nors daugelį jų galite pataisyti atsidarę Mano paskyra);
 • teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis;
 • teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • teisę į duomenų perkeliamumą (galioja nuo 2018-05-25);
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, pateikti skundą arba iškilus klausimams, rašykite mums adresu info@padangele.lt.

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.
 2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis.
 3. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus.
 4. Tam tikrais atvejais Jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso.
 5. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
 6. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu.
 7. Jūs turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai tai yra būtina vykdant užduotį dėl viešojo intereso.
 8. Teisė į duomenų perkeliamumą (galioja nuo 2018-05-25). Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:
  • Jūsų sutikimas arba
  • sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį.
  Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų teises ir laisves.
 9. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
 10. Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo.

6. Slapukų naudojimas

Mūsų interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes arba mūsų įgalioti paslaugų teikėjai galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais.

Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų idenfitikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su slapukų gauta ir saugoma informacija.

 

Mūsų paslaugų teikėjų naudojami slapukai

Mes naudojamės „Google Analytics“ teikiama paslauga, kuripadeda analizuoti, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine.Išsamiau su „Google“ privatumo politika galite susipažinti čia.

Mes leidžiame šiems patikimiems ir Bendrojo duomenųapsaugos reglamento (BDAR) besilaikantiems verslo subjektams naudotislapukus ar panašias technologijas reklamos ir tyrimų paslaugomsteikti. • Savo interneto svetainėje naudojamės „Google Analytics“ paslauga, kad išsiaiškintume, kaip lankytojai naudojasi interneto svetainės turiniu. Jei nenorite, kad Jūsų naršyklėje būtų naudojama „Analytics“ funkcija, galite įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį. Daugiau apie „Google Analytics“ ir privatumą galite sužinoti spustelėję čia.

    • Savo interneto svetainėje naudojamės Onwebchat teikėjo paslauga, kurios pagalba bendraujame su tiksliniu pirkėju „tiesiogiai“ (live). Pradedant pokalbį ir atsidarius užklausos langui dėl duomenų apsaugos Jūs pažymėdami sutinkate su šio teikėjo privatumo politikoje nurodytomis teisėmis.

   

   

  Kaip galite valdyti slapukus naršyklėje

  Daugelis žiniatinklio naršyklių leidžia naudotojams atšauktiarba pašalinti slapukus. Šie veiksmai skiriasi priklausomai nuokonkrečios naršyklės ir atitinkamos jos versijos. Jūs galiteprieiti prie naujausios informacijos apie tai, kaip patiemsužblokuoti ar pašalinti slapukus pačių paslaugų teikėjųsvetainėse, pavyzdžiui, „Chrome“,„Firefox“,„InternetExplorer“ ir „Safari“.

  Prašome atkreipti dėmesį, jog pašalinus arba iš ankstoišjungus slapukus, negalėsite tinkamai naudotis mūsų internetosvetaine ir jos tam tikromis funkcijomis.

   

   

 

Kokius slapukus naudojame svetainėje

 

Yra keturi pagrindiniai slapukų tipai.. Toliau aprašyta, kaip ir kodėl juos naudojame.

(1) Svetainės funkciniai slapukai – jie leidžia naršyti mūsų svetainėje ir naudotis jos funkcijomis, pavyzdžiui, „Įdėti į krepšelį“.

(2) Svetainės analitiniai slapukai – jie leidžia mums įvertinti ir išanalizuoti, kaip klientai naudojasi svetaine, kad galėtume pagerinti jos veikimą ir apsipirkimo patirtį.

(3) Klientų parinktis įsimenantys slapukai – Jums naršant ar perkant padangele.lt, šie slapukai įsimins Jūsų parinktis. Taip mes galime užtikrinti kuo sklandesnį pirkimo procesą, labiau pritaikytą prie Jūsų poreikių.

(4) Tiksliniai arba reklaminiai slapukai – šie slapukai naudojami Jums pritaikytiems reklaminiams skelbimams pateikti. Jie taip pat apriboja reklamas, kad jas matytumėte tik tam tikrą skaičių kartų, ir padeda įvertinti mūsų reklaminių kampanijų efektyvumą.

Kategorija: Būtini ( Slapukų: 3)

Būtini slapukai padeda svetainę naudoti, įgalinant pagrindines funkcijas, pvz., Puslapio navigaciją ir prieigą prie saugios svetainių srities. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų.

 

Slapukas Teikėjas  Tipas Galiojimas
language padangele.lt HTTP 29 dienos
PHPSESSID padangele.lt HTTP Sesija
__cfduid paysera.com HTTP 1 metai

Kategorija: Nustatymai ( Slapukų: 1)

 

Pasirinkimo slapukai leidžia tinklalapiui prisiminti informaciją,kuri keičia tinklalapio elgesį ar išvaizdą

 

Slapukas Teikėjas Tipas Galiojimas
currency padangele.lt HTTP 29 dienos

Kategorija: Statistika ( Slapukų: 4)

 

Slapukas Teikėjas Tipas Galiojimas
_ga padangele.lt HTTP 2 metai
_gat padangele.lt HTTP 1 diena
_gid padangele.lt HTTP 1 diena
collect google-analytics.com HTTP Sesija

Slapukų pobūdžio aprašai

Slapuko pavadinimas Aprašas

language

Naudojamas prisiminti svetainės naudotojo atvaizduojamos kalbos nustatymus
PHPSESSID Saugo naudotojo sesijos statusą naršant po tinklalapį
__cfduid

CLOUDFLARE turinio pateikimo slapukas.

currency Saugo informaciją apie svetainės naršytojo valiutos pasirinkimą
_ga Registruoja unikalų vartotojo Id pagal kurį indentifikuojama vartotojo elgsena svetainėje.
_gat Google Analytics slapukas, naudojamas padidinti siunčiamų vartotojų užklausų greitį.
_gid Šis slapukas naudojamas siekiant atpažinti Asmenį.
collect Google Analytics slapukas skirtas siųsti informaciją apie vartotojo įrenginį ir elgseną.

Jūs neprivalote suteikti mums jokios tokio pobūdžio asmeninės informacijos, tačiau jos nesuteikus Jums gali nepavykti įsigyti mūsų prekių. Be to, mažai tikėtina, kad tokiu atveju bus užtikrintas maksimalus bendras aptarnavimo kokybės lygis. Tačiau renkatės Jūs ir mes gerbiame Jūsų pasirinkimą.


Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiame pranešime nurodytomis sąlygomis ir tais atvejais, kai būtina vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu, ar pagal teisminę, administracinę ar kitą, neteisminę procedūrą. Dėl šios priežasties Jūsų asmens duomenis mes tvarkome remdamiesi teisėtu intereso pagrindu, siekdami apginti bei užtikrinti savo, Jūsų ir kitų teises.


Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ne tik minėtiems konkretiems tikslams. Juos taip pat galime tvarkyti, kai tai yra būtina siekiant vykdyti mums privalomą teisinę prievolę arba apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.